ร่วมเป็นผู้ผลิตสื่อและผู้สอนบนระบบ SUT X-LANE

teacher
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีความประสงค์ที่จะให้คณาจารย์พัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Courseware ในระบบ SUT X-Lane เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และสำหรับจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนบุคคลภายนอกที่สนใจได้อัปเดตความรู้กับคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ โดยเรียนรู้แบบไม่จำกัด ตลอดชีวิต อยู่ที่ไหน เวลาใด ก็เรียนได้ เพื่อเพิ่มพูน ปรับเปลี่ยน เรียนรู้ทักษะใหม่ (upskill / reskill /new skill) สามารถรับสัมฤทธิบัตรเมื่อสอบผ่านเพื่อใช้เป็นใบเบิกทางในการประกอบอาชีพ และเรียนแบบสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิต เพื่อขอสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี-โท-เอก โดยมีรูปแบบให้เรียนรู้รายวิชาหรือชุดวิชาของหลักสูตรผ่านทางเว็บไซต์ xlane.sut.ac.th

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนา e-Courseware ในระบบ SUT X-Lane ที่มีคุณภาพนำมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning) และการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended learnings) ที่ผู้สอนสามารถกำหนดรูปแบบการเรียนการสอนได้ 3 รูปแบบ คือ
 1. การเรียนรู้จากผู้สอนออนไลน์ (Instructor-paced Learning)
 2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-paced Learning)
 3. การเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างเรียนรู้จากผู้สอน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง(Mixed-Mode Learning)

คุณสมบัติของผู้ร่วมพัฒนาบทเรียน

 1. เป็นอาจารย์ อาจารย์พิเศษ หรือวิทยากรซึ่งเป็นผู้สอนหรือเคยเป็นผู้สอนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 2. เป็นผู้รับผิดชอบหลักหรือเป็นผู้สอนในรายวิชา หรือชุดวิชา หรือหลักสูตรอบรม

ขอบเขตและการดำเนินงาน

ผู้ร่วมพัฒนาบทเรียนต้องพัฒนาบทเรียนออนไลน์บนระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในขอบเขต ดังนี้
 1. พัฒนาสื่อการสอนสำหรับบทเรียนออนไลน์ e-Courseware ประกอบด้วยสื่อหลัก และสื่อเสริม
 2. พัฒนาแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา/หลักสูตรอบรม

แนวทางการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Courseware

บทเรียนออนไลน์ e-Courseware หมายถึง บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียน การสอนของรายวิชาหรือชุดวิชา โดยรายวิชา หมายถึง รายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชุดวิชา หมายถึง กลุ่มของรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ให้ความรู้เป็นองค์รวมหรือมีลักษณะการนำความรู้มาบูรณาการ โดยแต่ละชุดวิชามีการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการศึกษาเบ็ดเสร็จในระยะหนึ่ง และหลักสูตรอบรม หมายถึง การจัดการเรียนรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างหรือเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ความ สามารถ ประสบการณ์ให้สูงขึ้น

สัมมนาออนไลน์ : การผลิตสื่อ e-Courseware และร่วมเป็นผู้สอนบนระบบ SUT X Lane

 • นำเสนอวิดีโอแนะนำระบบ SUT X-Lane
 • SUT X-Lane คืออะไร ?
 • หลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมและอัตราการจัดสรรผลประโยชน์จากการจัดทำบทเรียนออนไลน์ e-Courseware ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Courseware ในระบบ SUT X-Lane มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ขั้นตอนการขอเปิดสอนบทเรียนออนไลน์ e-Courseware ในระบบ SUT X-Lane

แนะนำระบบ SUT X-Lane สำหรับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • คณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมผลิตสื่อ e Courseware และร่วมเป็นผู้สอนบนระบบ SUT X-Lane สามารถติดต่อศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา โดยมีคุณสมบัติดังนี้
 • เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • เป็นผู้รับผิดชอบหลักหรือเป็นผู้สอนในรายวิชา
 • พัฒนาแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
 • จัดการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ SUT X-Lane
eCourseware

ช่องทางการติดต่อประสานงาน

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร: 0-4422-5759
LINE: @sutelearning
Email: elearning@sut.ac.th
Website : การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Coursewae บนระบบ SUT X-Lane