คำถามที่พบบ่อย

SUT X-Lane คืออะไร ?

ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดสำหรับผู้เรียนทุกคนที่สนใจได้เรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะ รับสัมฤทธิบัตร โดยมีรูปแบบให้เรียนรู้รายวิชาหรือชุดวิชาของหลักสูตรผ่านทางเว็บไซต์ ทั้งรูปแบบมีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย

SUT X-Lane เปิดสำหรับกลุ่มบุคคลใดเรียน ?

ผู้เรียนบุคคลภายนอกที่ต้องการ Upskill/Reskill เพื่อพัฒนาทักษะเดิมหรือเสริมสร้างทักษะใหม่ให้กับตนเอง ผู้ที่ต้องการสัมฤทธิบัตรแสดงสมรรถนะเพื่อใช้เป็นใบเบิกทางในการประกอบอาชีพ หรือปรับเปลี่ยนตำแหน่ง และผู้ที่ต้องการสะสมหน่วยกิตเข้าระบบคลังหน่วยกิตเพื่อขอรับปริญญาตรี โท หรือ เอก

SUT X-Lane มีคอร์สด้านใดบ้าง ?

มีคอร์สเรียนที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและแนวโน้มการพัฒนาประเทศ เช่น ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสังคม ทันตแพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์

หากต้องการเข้าเรียนต้องทำอย่างไร ?

ทำได้ 2 วิธี
1. ลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของระบบ จากนั้นเลือกคอร์สที่ต้องการเรียน บางคอร์สมีค่าใช้จ่าย บางคอร์สจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. ลงทะเบียนกับสถาบันเจ้าของหลักสูตร และเข้าเรียนตามคู่มือที่แจ้งทางอีเมล

ใช้เวลาเรียนแต่ละคอร์สกี่เดือน ?

ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและกิจกรรมของแต่ละคอร์สที่กำหนดให้ผู้เรียนสามารถใช้เวลาเรียนรู้จนครบตามวัตถุประสงค์ โดยคอร์สแบบ self-paced สามารถเข้าศึกษาได้ด้วยตนเองตลอดเวลา ส่วนคอร์สแบบ instructor-paced สามารถเข้าศึกษาได้ตามรอบเวลาที่ผู้สอนกำหนดซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้า

เรียนจบแล้วจะรับใบ Certificate ได้อย่างไร ?

สามารถกดรับได้ในรายวิชา โดยจะต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละคอร์ส

สามารถรับใบ Certificate ได้กี่ครั้ง?

ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของแต่ละคอร์ส สามารถอ่านรายละเอียดการเรียนได้ที่รายวิชานั้น ๆ

หากพบปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบ ติดต่อได้ที่

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร : 0-4422-4821 0-4422-4810
Line OA: @asp2020