โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill)

หลักการและเหตุผล/ความสำคัญของโครงการ

การเตรียมคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 ถือเป็นพันธกิจที่สำคัญของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนทุกช่วงอายุจึงเป็นภารกิจหลักของ อว. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกำลังคนในประเทศ จะเน้นการเสริม เพิ่ม และพัฒนาทักษะในกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญของอนาคต กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นฐานของประเทศ เพื่อเป็นพื้นที่เปิดในการเชื่อมความต้องการด้านกำลังคนของภาคเอกชน ผู้จ้างงาน และโยงการพัฒนาทักษะความรู้ที่เป็นที่ต้องการจากภาคการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในการนำเสนอหลักสูตรใหม่ ๆ เพื่อเสริมทักษะใหม่และพัฒนาทักษะที่มีอยู่ หรือ Reskill/Upskill/New skill ในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ เพื่อให้ประชาชนทุกลุ่มสามารถเข้าถึงการพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสในการทำงานได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) บนระบบปฏิบัติการ (Platform) ที่สป.อว. กำหนด
  2. เพื่อยกระดับทักษะฝีมือแรงงานของประเทศไทยให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของ ตลาดแรงงานในปัจจุบัน
  3. เพื่อแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตร (Content) บนแพลตฟอร์มการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรอุดมศึกษาในรูปแบบ Modular Education และ/หรือ Modular Curriculum และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) ของ สป.อว.

X-Lane

เป็นระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดสำหรับผู้เรียนบุคคลภายนอกที่สนใจได้เรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะ รับสัมฤทธิบัตร หรือเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนระดับปริญญา โดยมีรูปแบบให้เรียนรู้รายวิชาหรือชุดวิชาของหลักสูตรผ่านทางเว็บไซต์ ทั้งรูปแบบมีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้เรียนต้องสมัครเป็นสมาชิกและเข้าศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น สื่อวีดิทัศน์ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การทำแบบทดสอบ และการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรายวิชา นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้สัมฤทธิบัตรหลังเรียนจบตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์ของแต่ละหลักสูตร